48 673 02 45 dalmet@dalmet.com.pl

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Marek Stanik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanik Marek „DALMET” Sokolniki Suche 14, 26-432 Wieniawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający REGON 672957393, NIP 7991127827. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (Sokolniki Suche 14, 26-432 Wieniawa), mailowej (dalmet@dalmet.com.pl) lub telefonicznej (48 673 02 45).
2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
4. Pana Pani dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) w celu:
a) zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
c) wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
f) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
g) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu.
5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres korespondencyjny,
d) adres e-mail,
e) adres IP,
f) NIP (fakultatywnie).
6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
7. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
c) właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
8. Użytkownik ma prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
e) sprostowania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
9. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.